نتیجه ازمایش تست پمپاژ چاه آب شماره۱

15:53 1396/05/18 اخبار شرکت
test

پیرو انجام آزمایش تست پمپاژ چاه آب شماره۱ شهرک صنعتی، نتیجه آن جهت اطلاع عموم منتشر میگردد.

پیرو انجام آزمایش تست پمپاژ چاه آب شماره۱ شهرک صنعتی، نتیجه آن جهت اطلاع عموم منتشر میگردد.