مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد در روز چهارشنبه 6 آذر برگزار میگردد

13:47 1398/08/21 اخبار شرکت
test

مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد در روز چهارشنبه 6 آذر برگزار میگردد