انسداد خروجی فاضلاب غیر قانونی واحد متخلف

00:00 1394/12/16 اخبار شرکت
test

روز دوشنبه ۱۷ اسفندماه در پی اعلام یکی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک، مأمورین شرکت شهرک صنعتی با مراجعه به محل، گزارش خود را به دفتر شهرک ارائه دادند.

با توجه به اینکه شرکت متخلف با وجود تذکرات متعدد شفاهی و کتبی فاضلاب خام را در شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک رها مینمود، از سوی مدیریت شهرک صنعتی دستور قطع آب و انسداد خروجی فاضلاب شرکت متخلف صادر گردید.