اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه در سامانه جشنواره امتنان

09:21 1396/10/17 اطلاعیه
  • thumbnails

اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام از کارگران،  گروه های کار و واحدهای نمونه در سامانه جشنواره امتنان