انتشار صورتهای مالی شرکت شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396

15:13 1397/04/20 اخبار شرکت
test

قابل توجه کلیه مدیران محترم عامل واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد

بدینوسیله در راستای شفاف سازی هزینه کردهای شرکت شهرک صنعتی در آستانه برگزاری مجمع عمومی شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد، صورتهای مالی شرکت که توسط امور مالی تنظیم و توسط بازرسان قانونی شرکت به تأیید رسیده است حهت اطلاع عموم بالاخص صاحبان سهام شرکت شهرک صنعتی، منتشر میگردد.

دانلود فایل PDF صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1396