درخواست جابجایی روز جمعه و سه شنبه جهت پیکسایی مصرف برق

12:23 1398/04/12 اطلاعیه
  • thumbnails
  • thumbnails
  • thumbnails

نامه فرمانداری شهرستان درخصوص همکاری با اداره برق جهت جابجایی روز جمعه و سه شنبه جهت پیکسایی مصرف برق