بند 9 مصوبه شصت و ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و هجدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان " اعتراض متقاضیان تسهیلات در خصوص ارزیابی وثایق و ارزیابی مجدد توسط کارشناس رسمی دادگستری"

09:34 1398/05/05 اطلاعیه
  • thumbnails
  • thumbnails

فایل pdf بند 9 مصوبه شصت و ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و هجدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان " اعتراض متقاضیان تسهیلات در خصوص ارزیابی وثایق و ارزیابی مجدد توسط کارشناس رسمی دادگستری"